Activiteitenregeling

Over de regeling

Cultuur Verbindt Roosendaal wil met de Activiteitenregeling de actieve en passieve cultuurparticipatie in de gemeente Roosendaal vergroten. In het bijzonder door amateurkunst, culturele wijkactiviteiten, evenementen binnen alle kunst- en cultuurdisciplines mogelijk te maken. Dit kunnen ook projecten zijn die uit maatschappelijk en artistiek oogpunt gerealiseerd worden met en door (wijk)bewoners, amateurkunstenaars, of specifieke doelgroepen. De projecten en/of activiteiten hebben als eindresultaat een podium- of beeldende productie of presentatie.Het fonds spreekt de voorkeur uit voor discipline- en domeinoverstijgende projecten en initiatieven. Deze bestaande regeling wordt vanaf 1 juli 2018 beheerd door het Cultuurfonds.

Lees meer

Voor wie

Verenigingen en stichtingen met als doel het organiseren van culturele activiteiten zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen voor de Activiteitenregeling.

Wanneer

 • U kunt tussen 1 juli en 1 oktober, een aanvraag indienen via het Aanvraagformulier Activiteitenregeling.
 • U kunt aanvragen voor projecten die plaatsvinden in het jaar daarop volgend, te beginnen op 1 januari.   

zie de volledige voorwaardenSubsidieplafond

Het budget is voor 2019 vastgesteld op €110.000. Aanvragen zijn mogelijk van minimaal € 2.000 tot maximaal € 5.000 per projectaanvraag. Bedragen worden toegekend en vastgelegd in een vaststellingsbrief. In bijzondere gevallen kan worden afgeweken van deze bedragen.Voorwaarden

 • U kunt via de Activiteitenregeling één keer per jaar een aanvraagdoen voor eenmalige, niet structurele activiteiten, die plaatsvinden in de gemeente Roosendaal.
 • Het project waarvoor een bijdrage wordt aangevraagd, moet binnen een jaar na de aanvraag plaatsvinden.
 • De aanvrager is een vereniging of stichting met als doel het organiseren van culturele activiteiten zonder winstoogmerk.
 • Als reeds een bijdrage is verleend als basisvoorziening voor cultuur, dan kan er geen subsidie worden verleend uit de Activiteitenregeling.
 • Aanvragen kunnen een keer per jaar worden gedaan.
 • Het bedrag dat wordt aangevraagd en toegekend is minimaal €2.000 tot maximaal €5.000.
 • Cofinanciering en andere bronnen van inkomsten van totaal 30% is wenselijk.
 • Aanvragen die na de deadline binnenkomen, worden pas in behandeling genomen als het budgetplafond na de eerste ronde nog niet is overschreden. Aanvragen worden dan op volgorde van binnenkomst behandeld.
 • Voor hetzelfde project kan maximaal drie keer worden aangevraagd.
 • Indien het project dit toelaat kan voor verschillende fases van het project een aanvraag worden gedaan. Elke fase dient dan wel beëindigd te worden met een presentatiemoment voor publiek. 
 • Bij een afwijzing voor de Activiteitenregeling kunt u nog wel een aanvraag doen bij een van de andere subsidieregelingen van Cultuurfonds Roosendaal, wederom als de voorwaarden van de regeling het toelaten.
 • Het is ook mogelijk om bij een toewijzing uit de Activiteitenregeling op onderdelen binnen het project een aanvraag te doen bijeen van de andere regelingen van Cultuurfonds Roosendaal, indien de voorwaarden van de betreffende regeling het toelaten. De doorgang van het totale project mag hier niet afhangen.
 • Mocht u het niet eens zijn met de uitspraak van de Adviescommissie, dan kunt u binnen zes weken na ontvangst van de vaststellingsbrief een bezwaar indienen, gericht aan het bestuur van Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal. Zij neemt het bezwaar in behandeling op de eerstvolgende bestuursvergadering. U krijgt binnen twee weken een schriftelijke reactie van het bestuur.


Verplichtingen aanvrager

 • U gebruikt het logo van Cultuurnetwerk Roosendaal in al uw uitingen.
 • U vermeldt in al uw berichten dat uw activiteit (mede) mogelijk is gemaakt door Cultuur Verbindt Roosendaal.
 • U levert tekst en beeldmateriaal van uw initiatief aan bij de netwerkcoördinator voor publiciteitsdoeleinden van Cultuurnetwerk Roosendaal.
 • U nodigt de netwerkcoördinator uit voor de uitvoering van uw project en stelt twee gratis entreekaarten ter beschikking.
 • Binnen acht weken na de uitvoering van het project vult u het Evaluatieformulier Activiteitenregeling in en mailt dit naar de netwerkcoördinator.
 • Eventueel vindt een nagesprek plaats met de netwerkcoördinator.
 • Als uit de evaluatie een groot inhoudelijk en/of financieel verschil blijkt tussen aanvraag en realisatie, zonder dat de netwerkcoördinator daarvan van tevoren op de hoogte is gesteld, kan een deel van de subsidie worden teruggevorderd.
 • U informeert tijdig over grote wijzigingen in de aanvraag.
 • Indien het project waarvoor een bijdrage is gevraagd niet doorgaat, dient u de netwerkcoördinator hiervan op de hoogte te stellen. Afhankelijk van de reden wordt bepaald of en hoeveel subsidie moet worden teruggestort.


Beoordelingscriteria en verdeling gelden

Subsidies worden verdeeld op basis van een tendersysteem. Dit betekent dat alle aanvragen worden getoetst worden aan de criteria conform het toetsingsmodel. Alle aanvragen worden beoordeeld door een adviescommissie bestaande uit deskundigen uit de voor de regeling relevante sectoren, aangevuld met de netwerkcoördinator. Per criterium worden door hen punten toegekend volgens een 5-puntsschaal:

 • slecht: 1
 • matig: 2
 • voldoende: 3
 • goed: 4
 • uitstekend: 5

Het totaal van de punten worden gedeeld door het aantal beoordelaars. Aanvragen welke middels het toetsingsmodel gemiddeld minder dan 21 punten scoren, komen niet in aanmerking voor een subsidie. Uiteindelijk geldt dat de aanvragen met de meeste punten als eerste een bijdrage ontvangen. Er wordt dus als het ware een rangorde bepaald, waarbij de beste aanvragen als eerste een bijdrage ontvangen totdat het subsidieplafond bereikt is.

 

De criteria zijn als volgt:

 • de aanwezigheid van een eindpresentatie in de vorm van een expositie, concert, voorstelling of bijeenkomst (voorwaarde ja/nee);
 • de waarborg van de artistieke kwaliteit door het betrekken van (kunst)professionals;
 • de waarborg van de zakelijke en organisatorische kwaliteit van het project;
 • de beoogde bijdrage van het project aan de pluriformiteit van kunst en cultuur in Roosendaal;
 • de beoogde bijdrage aan de actieve cultuurparticipatie;
 • de mate van samenwerking met andere organisaties*;
 • de mate van publiekwerking in relatie tot de grootte van het project en de gevraagde subsidie;
 • de mate van cofinanciering en andere bronnen van inkomsten.

    *) Gezamenlijk eigenaarschap door bij te dragen in middelen. Dat is niet hetzelfde als het inhuren van techniek of faciliteiten.Aanvraagprocedure

 • U kunt tussen 1 juli en 1 oktober, een aanvraag indienen via het Aanvraagformulier Activiteitenregeling.
 • U kunt aanvragen voor projecten die plaatsvinden in het jaar daarop volgend, te beginnen op 1 januari.   
 • Het aanvraagformulier vult u digitaal in en stuurt u per e-mail met eventuele bijlagen naar contact@cultuurverbindtroosendaal.nl.
 • De netwerkcoördinator toetst de aanvraag aan:
  • de algemene voorwaarden, zoals hieronderbeschreven;
  • het doel van de Activiteitenregeling zoals hierboven beschreven.
 • De netwerkcoördinator bepaalt na binnenkomst van uw aanvraag binnen tien werkdagen of de aanvraag kan worden voorgelegd aan de Adviescommissie.
 • De Adviescommissie komt uiterlijk vier weken na uiterlijke indieningsdatum bijeen voor het beoordelen van de aanvragen.
 • Binnen vijf werkdagen na de commissie bijeenkomst ontvangt u via de mail van de netwerkcoördinator een korte reactie:
  • afgewezen;
  • toegewezen;
  • een verzoek tot aanvullende informatie via een gesprek of de mail.
 • Binnen tien werkdagen ontvangt u in de vaststellingsbrief een uitgebreide schriftelijke reactie:
  • afgewezen met toelichting;
  • toegewezen;
  • een verzoek tot aanvullende informatie via een gesprek of de mail.
 • Het toegekende bedrag wordt in de loop van januari in het jaar dat volgt op de aanvraagovergemaakt op het bankrekeningnummer in de aanvraag. In sommige gevallen kan hiervan worden afgeweken en wordt een deel voor en een deel na de uitvoering uitbetaald.