03-04-2017

Hoe gaat het met de prototypes?

 

Prototypes zijn voorbeelden van projecten waarbij verschillende partijen uit diverse domeinen en disciplines bij elkaar zitten om tot een samenwerking te komen. Kunstenaars en kunstinstellingen kunnen in dit proces hoofdaannemer of onderaannemer zijn. Met andere woorden, leidend of volgend/aanvullend.

Cruciaal voor het welslagen van een domein- en discipline-overstijgende prototype is het het creëren van (mede-) eigenaarschap. Daar moet je met elkaar een aanpak en een gezamenlijke taal voor creëren. Zodat je niet langs elkaar heen praat en langs elkaar heen werkt. Samen handelen vindt horizontaal en gelijkwaardig plaats op basis van vertrouwen. Samen leren en elkaar meenemen in een verhaal waarin ieder zelf actor is, zorgt voor een dialoog die aanstekelijk werkt. Daarvoor is tijd nodig, evenals focus en gericht samenhandelen. 

De basics van prototypes 

Prototypes zijn…

... voorbeelden van projecten die worden ontwikkeld door verschillende partijen uit diverse domeinen en disciplines. Samen-handelen en samen-sturen zijn hiervan de motor

… herbergen waar de energie, de kennis, de expertise, de drive en de bestaande netwerken samen komen

Prototypes zijn nuttig wanneer…

… ze mogen mislukken en lukken 

… ze wezenlijke handelswijzen en innovatieve aanpakken opleveren 

… ze zodanig inspireren dat anderen ook besluiten mee te doen

Prototypes pak je aan door…

… .vanuit positieve energie te starten

… glashelder te bepalen wie als hoofdaannemer en onderaannemer wil fungeren

… PleinGroepers, kunstenaars, instellingen en organisaties – ook uit andere domeinen – in ‘open ruimtes’ en via kort cyclische processen te laten experimenteren, leren en realiseren

Prototypes bieden…

… nieuwe perspectieven en mogelijkheden om op een andere manier te werken

… kansen aan kunstenaars en creatieven om behoeften uit de leefwereld van stad, wijken en dorpen te vertalen in projecten

… ruimte voor onverwachte dingen en om tussentijdse aanpassingen te doen op basis van behoeftes en voortschrijdende inzichten

De kracht van prototypes is…

… dat ze op een natuurlijke en slimme manier en in kort tijdbestek nieuwe energie en ideeën weten vrij te maken, ander gedrag weten te bewerkstelligen en gewenste prestaties weten te realiseren.

De voornaamste uitdaging bij het werken met prototypes is…

… om het niet te weten en te durven breken met gangbare aanpakken en principes